Vyhledávání

Kontakt

Ekocentrum Renata z.s. MVDr. Petr Jakub Patka
.
Bělá u Jevíčka č. p. 125

.
737 550 156
464 620 223
.

eko.renata@seznam.cz

Sponzoři:

   

Spolek Renata

Společností Renata z.s. je absolutně charitativní a společensky prospěšný, dobročinný spolek patřící v naší České republice mezi nejvýznamnější nestátní neziskové organizace, které působí v oblasti ekologické výchovy, vzdělání a osvěty a v pořádání dětských táborů a kulturně-historických společenských akcí.

Ekocentrum Renata již uspořádalo akce pro více než deset tisíc dětí a přibližně deset tisíc občanů navštíví každoročně naše kulturní a vzpomínkové akce (Mladějov – Blosdorf 1915, Československo 1918, Ořechov 1945 a další) a programy v našem historickém muzeu ArmyPark. Společnost Renata o.s. je společenství duchem mladých lidí, kteří pomáhají přírodě, druhým lidem a tím i sobě samým. Od roku 1992 pořádáme pravidelně letní dětské tábory (indiánské s teepee, někdy i s koňmi), víkendové pobyty v přírodě, kulturní, společenské a sportovní akce, sázíme stromečky, odstraňujeme černé skládky, čistíme studánky, provozujeme ekocentra, ekoporadny a muzeum, budujeme naučné stezky, zakládáme pozemkové spolky, organizujeme výměnné pobyty, pomáháme tělesně i mentálně postiženým osobám a podobně. Ekovýchově dětí a mládeže se pravidelně věnujeme od roku 1995, kdy jsme založili ekocentrum v přírodním parku Salamandra a tábořiště v Bělé u Jevíčka pro pobyty v přírodě.

Hlavní činností Společnosti Renata o.s. je provozování ekocentra Renata v Bělé u Jevíčka a Muzea vojenské techniky v Ořechově u Brna. V roce 1999 (terénní ekocentrum jsme založili již v roce 1992 a ekocentrum Salamandra v roce 1996) jsme si v Bělé pronajali zdevastovaný statek z 19. století a na Den Země v něm slavnostně založili ekocentrum. Na sousedních mokřadních pozemcích jsme vytvořili náš druhý pozemkový spolek – PS Rybníčky. Na nedalekém tábořišti (dříve terénní ekocentrum) jsme postavili zemní pec na chleba. První tři roky probíhala činnost v ekocentru ve spolupráci s Hnutím Brontosaurus (ZČ Orchis a ZČ Modrý kámen), která byla završena v roce 2001 velmi úspěšnou akcí Prázdniny s Brontosaurem. Bohužel však MŠTM ČR neschválilo společný projekt se ZČ HB Modrý kámen na rekonstrukci ekocentra a tak naše úzká spolupráce skončila. 

V roce 2001 jsme začali s přestavbou statku na ekocentrum specializované na chovatelství (včetně animoterapie), zemědělství (včetně lesnictví) a zdravý životní styl, které by svým zaměřením bylo jedinečné ve srovnání s dalšími ekocentry v ČR. Vedle historického statku využíváme od roku 2002 sedm hektarů luk a lesa, chováme vřesové a valašské ovce, skotské krávy, české hnědé a bílé kašmírské kozy, vyrábíme jogurty a sýry, pečeme si chleba, vytváříme permakulturní zahradu, jezírko a skleník, sázíme ovocnou alej, organizujeme kurzy jógy a zdravé výživy a podobně. V té době začínáme s akcemi pro okolní děti, mládež a veřejnost. Pro zrakově postižené děti z Moravské Třebové jsme v roce 2002 vytvořili keramickou hmatovou učební pomůcku Abeceda. 

V roce 2003 jsme na jihozápadní střeše ekocentra nainstalovali solární kolektory na ohřev vody za přispění Státního fondu životního prostředí ČR. V roce 2004 Fond dále přispěl na rekonstrukci menší části přízemí statku (kuchyň, sociálky a keramická dílna). To nám umožnilo začít již v témže roce pravidelně pořádat ekovýchovné a umělecké programy nejen pro dospělé, ale i pro místní děti a okolní školy, zejména z okresu Svitavy (pravidelný provoz ekocentra byl zahájen 22. dubna 2004). Zahájení stavby kanadského srubu před ekocentrem nás podnítilo zájem o přírodní stavitelství (dřevo, hlína, sláma, konopí, atd.), což se začalo stále více promítat do naší programové nabídky. 

V květnu 2005 jsme ekocentrum za účasti starostů Bělé, Moravské Třebové a Jevíčka slavnostně otevřeli během jarního ekologicko-uměleckého festivalu. Od roku 2005 provozujeme také ekoporadnu v nedalekých Boskovicích a v témže roce bylo ekocentrum prohlášeno za koordinační centrum celé Společnosti Renata z.s., která aktivně působí ve třech krajích. V roce 2006 jsme otevřeli ekoporadnu v ekocentru a vybudovali jsme první naučnou stezku Hanýsek (kolem sousedních Velkých Opatovic). Začínáme se také více věnovat animoterapii (kontakt dětí s našimi hospodářskými zvířaty, příprava na chov koní, speciální studium na pedagogické fakultě, zakoupení psa pro kanisterapii. atd). 

V roce 2007 byla dokončena rekonstrukce menší části přízemí ekocentra a tím jsme se stali jedním z hlavních míst ekovýchovy v Pardubickém kraji – jsme třetí největší pracoviště po ekocentru Paleta v Pardubicích a Oucmanicích. V dubnu 2008 nás navštívil a podpořil krajský radní pro neziskové organizace Ing. Petr Šilar a na Den Země jsme s dětmi zasadili ve školní zahradě ZŠ Jevíčko první strom naučné stezky Bělásek vedoucí od základní školy a gymnázia do našeho ekocentra v Bělé. Vysazení stromu se zúčastnil také starosta města Jevíčka, které vybudování stezky a naši činnost podporuje. Příprava stezky začala na podzim a nakonec se do ní nadšeně zapojili i žáci sousedního gymnázia. Pro obec Bělá jsme zpracovali studii obecního poldru, který zabrání zanášení obce bahnem během přívalových dešťů. Dále jsme pokračovali v monitorování příprav stavby komunikace R43 a v rámci blokového grantu NROS jsme do této problematiky zapojovali občany města Jevíčka formou besed a výstav. V roce 2008 prosazovala Strana Zelených jako jednu ze svých priorit převedení ekocentra do správy Pardubického kraje. Občané však v krajských volbách vyjádřili rozhodný nesouhlas s takovým záměrem a Strana Zelených vzhledem k této protilidové politice úplně propadla. Vůle lidu této země je pro nás nejvyšším závazkem a jeho rozhodnutí ve volbách chápeme jako jasný souhlas a velké uznání dosavadnímu vedení ekocentra prostřednictvím našeho občanského neziskového sdružení. 

V roce 2009 a 2010 proběhl převod statku a okolních pozemků do plného vlastnictví naší organizace a začala přestavba ekocentra na pobytové centrum. V březnu 2009 jsme na louce nad ekocentrem položili základy budoucí lesní školky Kopeček, která bude sloužit jako jedna z venkovních učeben ekocentra. Na Den Země proběhlo slavnostní otevření druhé naučné stezky Bělásek a Den otevřených dveří v ekocentru – oslavili jsme přesně deset let od založení ekocentra. Před Dnem Země se s činností ekocentra přijel podrobně seznámit krajský radní pro ekovýchovu Ing. Václav Kroutil. V roce 2009 jsme připravili první programy pro postižené děti ze Speciální školy v Moravské Třebové, v ekocentru proběhly čtyři poutavé výstavy (mandaly, přírodní stavitelství, biokoridor a větrné elektrárny) a v říjnu jsme zde uvítali hejtmana Pardubického kraje Mgr. Radko Martínka. V suterénu ekocentra připravujeme otevření Zeleného klubu, který bude celoročně sloužit místním dětem jako klubovna a veřejnosti jako ekoporadenské a relaxační centrum – v létě obcí Bělá projíždí množství cykloturistů, kteří se v ekocentru zvědavě zastavují. Tyto aktivity se mohou uskutečňovat díky sválené dotaci na projekt dostavby a výbavy ekocentra (OP Životní prostředí). V rámci projektu dochází také k významnému doplnění ekocentra a rozšíření možností výuky – výuková větrná a fotovoltaická elektrárna, tepelné čerpadlo, mongolská jurta, stáje pro zvířata, čistírna odpadních vod, atd. 

V roce 2011 a 2012 jsme předpokládali, že dostavíme ekocentrum i v zadní části (bývalá stodola) a navýšíme kapacitu na dvě třídy včetně učitelského doprovodu. Finanční zdroje však byly v OP Životní prostředí vyčerpány dříve než jsme o ně stačili požádat a tak z plánované dostavby sešlo a ekocentrum tak uvízlo někde v půli cesty – nedostavěné a nezkolaudované. Proto jsme byli nuceni poprosit sesterské občanské sdružení Déva o.s., aby alespoň dokončilo nejnutnější stavební práce – rozšíření haly, dokončení pavlače, rekonstrukci vytopeného infocentra, atd. Po dohodě s Radou genových rezerv ČR jsme obměnili naše stádo tak, abychom chovali jen česká národní plemena – koza hnědá, ovce valaška, kráva červinka, český teplokrevník, česká kropenatá slepice, atd. Připravujeme třetí naučnou stezku (Rybníčky) v okolí ekocentra, která propojí dvě stávající ekostezky. Na jaře 2012 jsme zahájili projekt Řemeslo má zlaté dno dotovaný z OP Vzdělání a konkurenceschopnost.

V roce 2013 rozvinuly v ekocentru svoji činnost základní organizace Hipocentrum, které již o rok dříve obohatilo environmentální výuku o péči o koně s projížďkou v kruhové jízdárně. V roce 2015 jsme ukončili projekt Řemeslo má zlaté dno a v dalších letech směřujeme ekocentrum k částečné kolaudaci a připravujeme programovou nabídku tak, aby naše školní ekovýchova svým zaměřením a venkovským prostředím patřila mezi nejznámější a nejlákavější v celé České republice. Zároveň připravujeme ekocentrum k tomu, abychom se od roku 2020 stali koordinátorem ekovýchovy Pardubického kraje, což zatím vykonává naše partnerské ekocentrum Paleta.

Ekocentrum bude mít kapacitu 30 osob - jedna třída  ZŠ. V rámci Společnosti Renata působí řada klubů, některé z nich zde našly své uplatnění. Jde například o klub výtvarný, hudební, keramický, hvězdářský, ekologického stavitelství, léčivých rostlin. Dále se zde můžete zúčastnit ekovýchovných a vzdělávacích kursů, kursů zdravé výživy a životního stylu. V centru je stále otevřena ekologická výstava (téma se mění – solární energie, přírodní stavební materiály, třídění odpadů, větrné elektrárny, atd.) a můžete si zde prohlédnout zařízení sloužící úspoře energie a využívající alternativní zdroje energie (zateplení stěn, silikonová těsnění, solární kolektory, dřevozplyňující kotel). Zkušenosti s těmito zařízeními jsou v centru prezentovány na seminářích a slouží jako příklad pro ostatní občany a organizace. Stručně řečeno, veškerou svojí činností přispíváme k obnově vztahu lidí k přírodě a k rozvoji smysluplného a udržitelného života. Spolupracujeme s podobně zaměřenými nestátními organizacemi – např. Paleta Pardubice a Oucmanice, Pavučina – sdružení center ekologické výchovy, ČSOP, Hnutí Brontosaurus, Zelený kruh, atd.), Prázdninová škola Lipnice i státními organizacemi – např. speciální škola v Moravská Třebové, praktická škola v Jevíčku, Centrum celoživotního vzdělávání Pardubice, Centrum sociální prevence mládeže Magistrátu města Brna, atd. Ekocentrum je přestavováno tak, aby jej mohli využívat vozíčkáři – bezbariérové podlahy, upravené sociální zázemí, atd. 

Finanční spojení

IČO: 67028471 DIČ: CZ67028471 (finanční úřad Brno IV.)
Registrace: MV ČR pod č.j. VS/1–1/35567/ 98-R (dne 26.3.1998)
Číslo účtu: 163730833/0300 (účet veden u ČSOB, Poštovní spořitelna)
Vlastní čísla účtů mají základní organizace (a další organizační jednotky). 

Právní subjektivita

Ekoporadny, ekocentra, muzea nejsou samostatné právní jednotky.
Společnost Renata z.s. sama o sobě je nositelkou právní subjektivity.
Základní organizace Společnosti Renata o.s. jsou samostatné právní jednotky.
Struktura občanského sdružení je podrobně popsána ve stanovách Společnosti. 

Další kontakty

Společnost Renata z.s. zastřešuje a zastupuje všechny organizační jednotky, které ve sdružení vykonávají svoji činnost jen na území České republiky. Vedle základních organizací a sekcí zastupuje také tyto pracovní skupiny - Poradní výbor, Vědecká rada, Protikorupční linka, Republiková komise, Asociační výbor, Rada ekocentra, Mezinárodní kruh, Armádní svaz a další. Činnost, kterou vykonávají naše pobočné spolky mimo území České republiky, hlavní spolek neeviduje a není schopen se k tomu vyjádřit. 

Členství Renaty

Společnost Renata o.s. je členem sdružení ekologických organizací Zelený kruh, sítě ekologických center Pavučina a dvou krajských sdružení neziskových organizací – ANNO JMK a KONEP (Jihomoravský a Pardubický kraj). Ve své činnosti se důsledně řídíme Etickým kodexem ekologických organizací a Pravidly transparentnosti nevládních neziskových organizací v oblasti dárcovství a sponzorství ze strany komerčních subjektů. Dále se řídíme Etickým kodexem pozemkových spolků a řadou dalším českých i evropských norem garantující čestný a transparentní charakter naší společensky velmi prospěšné charitativní činnosti. 

Novinky

Ekocentrum otevřeno již v roce 1992

10.01.2007 17:08
Mnoho našich přátel z Československa a ze světa bylo 14. 2. 1992 přítomno slavnostnímu otevření...

Ekoporadna pro veřejnost

31.05.2005 20:38
Naše ekoporadna v ekocentru byla slavnostně otevřena 5. 5. 2005. Celoroční otevírací doba pro...

Akce pro školy

08.05.2004 16:38
Ekocentrum bylo pro školy slavnostně  otevřeno dne 22.4.2004

Kalendář akcí

Ekoporadna

31.07.2014 20:37
Ekoporadna v ekocentru je pro veřejnost slavnostně otevřena každou středu od 9 do 18 hodin.