Vyhledávání

Kontakt

Ekocentrum Renata z.s. MVDr. Petr Jakub Patka
.
Bělá u Jevíčka č. p. 125

.
737 550 156
464 620 223
.

eko.renata@seznam.cz

Kontaktní údaje

Ekocentrum se nachází zde – mapa

Spojení do ekocentra – Bělá u Jevíčka

Hlavní kontakty našeho spolku v Brně a ekocentra v Bělé
Společnost Renata z.s. má oficiální sídlo a kancelář na adrese Bystrc 2436 EV, Brno 63500. Naše každodenní práce s dětmi a mládeží probíhá většinou v přírodě, v zahradě, ve stájích, v jízdárně, v dílnách, v zákopech, na táborech nebo venku u zvířat. Pokud nepřijímáme Vaše volání, tak se nacházíme „v terénu“ a nemůžeme Vám odpovědět. Neočekávejte prosím naše zpětné zavolání a kontaktujte nás sami e-mailem, na který Vám obratem odpovíme. Děkujeme za pochopení.

e-mail :  eko.renata@seznam.cz

kancelář :  Bělá 125, PSČ 56943 

předseda: Ing. Dan Urbánek

ředitel: MVDr. Petr Jakub Patka

Výše uvedení manažeři za svoji práci nepobírají žádnou odměnu.
Pracují obětavě pro Společnost Renata o.s. zdarma ve svém volném čase.
Zástupci spolku jsou v kancelářích přítomní po předchozí telefonické domluvě.
Vedle své náročné práce plní také funkci tiskových mluvčí a PR (public relations).
Statutární zástupci jednají a podepisují se samostatně jménem společnosti.

Finanční spojení v ČR

Sídlo: Bystrc 2436E, Brno 63500
IČO: 67028471 DIČ: CZ67028471
Registrace: MV ČR pod č.j. VS/1–1/35567/ 98-R (dne 26.3.1998)
Číslo účtu: 163730833/0300 (účet veden u ČSOB, Poštovní spořitelna)
Vlastní čísla účtů mají základní organizace (a další organizační jednotky). 

Právní subjektivita

Ekoporadny, ekocentra, muzea nejsou samostatné právní jednotky.
Společnost Renata o.s. sama o sobě je nositelkou právní subjektivity.
Základní organizace Společnosti Renata o.s. jsou samostatné právní jednotky.
Struktura občanského sdružení je podrobně popsána ve stanovách Společnosti. 

Členství Renaty

Společnost Renata o.s. je členem sdružení ekologických organizací Zelený kruh, sítě ekologických center Pavučina a dvou krajských sdružení neziskových organizací – ANNO JMK a KONEP (Jihomoravský a Pardubický kraj). Ve své činnosti se důsledně řídíme Etickým kodexem ekologických organizací a Pravidly transparentnosti nevládních neziskových organizací v oblasti dárcovství a sponzorství ze strany komerčních subjektů. Dále se řídíme Etickým kodexem pozemkových spolků a řadou dalším českých i evropských norem garantující čestný a transparentní charakter naší charitativní, společensky velmi prospěšné činnosti. 

Spolek Renata

Společností Renata z.s. je absolutně charitativní a společensky prospěšný, dobročinný spolek patřící v naší České republice mezi nejvýznamnější nestátní neziskové organizace, které působí v oblasti ekologické výchovy, vzdělání a osvěty a v pořádání dětských táborů a kulturně-historických společenských akcí.

Ekocentrum Renata již uspořádalo akce pro více než deset tisíc dětí a přibližně deset tisíc občanů navštíví každoročně naše kulturní a vzpomínkové akce (Mladějov – Blosdorf 1915, Československo 1918, Ořechov 1945 a další) a programy v našem historickém muzeu ArmyPark. Společnost Renata o.s. je společenství duchem mladých lidí, kteří pomáhají přírodě, druhým lidem a tím i sobě samým. Od roku 1992 pořádáme pravidelně letní dětské tábory (indiánské s teepee, někdy i s koňmi), víkendové pobyty v přírodě, kulturní, společenské a sportovní akce, sázíme stromečky, odstraňujeme černé skládky, čistíme studánky, provozujeme ekocentra, ekoporadny a muzeum, budujeme naučné stezky, zakládáme pozemkové spolky, organizujeme výměnné pobyty, pomáháme tělesně i mentálně postiženým osobám a podobně. Ekovýchově dětí a mládeže se pravidelně věnujeme od roku 1995, kdy jsme založili ekocentrum v přírodním parku Salamandra a tábořiště v Bělé u Jevíčka pro pobyty v přírodě.

Hlavní činností Společnosti Renata o.s. je provozování ekocentra Renata v Bělé u Jevíčka a Muzea vojenské techniky v Ořechově u Brna. V roce 1999 (terénní ekocentrum jsme založili již v roce 1992 a ekocentrum Salamandra v roce 1996) jsme si v Bělé pronajali zdevastovaný statek z 19. století a na Den Země v něm slavnostně založili ekocentrum. Na sousedních mokřadních pozemcích jsme vytvořili náš druhý pozemkový spolek – PS Rybníčky. Na nedalekém tábořišti (dříve terénní ekocentrum) jsme postavili zemní pec na chleba. První tři roky probíhala činnost v ekocentru ve spolupráci s Hnutím Brontosaurus (ZČ Orchis a ZČ Modrý kámen), která byla završena v roce 2001 velmi úspěšnou akcí Prázdniny s Brontosaurem. Bohužel však MŠTM ČR neschválilo společný projekt se ZČ HB Modrý kámen na rekonstrukci ekocentra a tak naše úzká spolupráce skončila. 

V roce 2001 jsme začali s přestavbou statku na ekocentrum specializované na chovatelství (včetně animoterapie), zemědělství (včetně lesnictví) a zdravý životní styl, které by svým zaměřením bylo jedinečné ve srovnání s dalšími ekocentry v ČR. Vedle historického statku využíváme od roku 2002 sedm hektarů luk a lesa, chováme vřesové a valašské ovce, skotské krávy, české hnědé a bílé kašmírské kozy, vyrábíme jogurty a sýry, pečeme si chleba, vytváříme permakulturní zahradu, jezírko a skleník, sázíme ovocnou alej, organizujeme kurzy jógy a zdravé výživy a podobně. V té době začínáme s akcemi pro okolní děti, mládež a veřejnost. Pro zrakově postižené děti z Moravské Třebové jsme v roce 2002 vytvořili keramickou hmatovou učební pomůcku Abeceda. 

V roce 2003 jsme na jihozápadní střeše ekocentra nainstalovali solární kolektory na ohřev vody za přispění Státního fondu životního prostředí ČR. V roce 2004 Fond dále přispěl na rekonstrukci menší části přízemí statku (kuchyň, sociálky a keramická dílna). To nám umožnilo začít již v témže roce pravidelně pořádat ekovýchovné a umělecké programy nejen pro dospělé, ale i pro místní děti a okolní školy, zejména z okresu Svitavy (pravidelný provoz ekocentra byl zahájen 22. dubna 2004). Zahájení stavby kanadského srubu před ekocentrem nás podnítilo zájem o přírodní stavitelství (dřevo, hlína, sláma, konopí, atd.), což se začalo stále více promítat do naší programové nabídky. 

V květnu 2005 jsme ekocentrum za účasti starostů Bělé, Moravské Třebové a Jevíčka slavnostně otevřeli během jarního ekologicko-uměleckého festivalu. Od roku 2005 provozujeme také ekoporadnu v nedalekých Boskovicích a v témže roce bylo ekocentrum prohlášeno za koordinační centrum celé Společnosti Renata z.s., která aktivně působí ve třech krajích. V roce 2006 jsme otevřeli ekoporadnu v ekocentru a vybudovali jsme první naučnou stezku Hanýsek (kolem sousedních Velkých Opatovic). Začínáme se také více věnovat animoterapii (kontakt dětí s našimi hospodářskými zvířaty, příprava na chov koní, speciální studium na pedagogické fakultě, zakoupení psa pro kanisterapii. atd). 

V roce 2007 byla dokončena rekonstrukce menší části přízemí ekocentra a tím jsme se stali jedním z hlavních míst ekovýchovy v Pardubickém kraji – jsme třetí největší pracoviště po ekocentru Paleta v Pardubicích a Oucmanicích. V dubnu 2008 nás navštívil a podpořil krajský radní pro neziskové organizace Ing. Petr Šilar a na Den Země jsme s dětmi zasadili ve školní zahradě ZŠ Jevíčko první strom naučné stezky Bělásek vedoucí od základní školy a gymnázia do našeho ekocentra v Bělé. Vysazení stromu se zúčastnil také starosta města Jevíčka, které vybudování stezky a naši činnost podporuje. Příprava stezky začala na podzim a nakonec se do ní nadšeně zapojili i žáci sousedního gymnázia. Pro obec Bělá jsme zpracovali studii obecního poldru, který zabrání zanášení obce bahnem během přívalových dešťů. Dále jsme pokračovali v monitorování příprav stavby komunikace R43 a v rámci blokového grantu NROS jsme do této problematiky zapojovali občany města Jevíčka formou besed a výstav. V roce 2008 prosazovala Strana Zelených jako jednu ze svých priorit převedení ekocentra do správy Pardubického kraje. Občané však v krajských volbách vyjádřili rozhodný nesouhlas s takovým záměrem a Strana Zelených vzhledem k této protilidové politice úplně propadla. Vůle lidu této země je pro nás nejvyšším závazkem a jeho rozhodnutí ve volbách chápeme jako jasný souhlas a velké uznání dosavadnímu vedení ekocentra prostřednictvím našeho občanského neziskového sdružení. 

V roce 2009 a 2010 proběhl převod statku a okolních pozemků do plného vlastnictví naší organizace a začala přestavba ekocentra na pobytové centrum. V březnu 2009 jsme na louce nad ekocentrem položili základy budoucí lesní školky Kopeček, která bude sloužit jako jedna z venkovních učeben ekocentra. Na Den Země proběhlo slavnostní otevření druhé naučné stezky Bělásek a Den otevřených dveří v ekocentru – oslavili jsme přesně deset let od založení ekocentra. Před Dnem Země se s činností ekocentra přijel podrobně seznámit krajský radní pro ekovýchovu Ing. Václav Kroutil. V roce 2009 jsme připravili první programy pro postižené děti ze Speciální školy v Moravské Třebové, v ekocentru proběhly čtyři poutavé výstavy (mandaly, přírodní stavitelství, biokoridor a větrné elektrárny) a v říjnu jsme zde uvítali hejtmana Pardubického kraje Mgr. Radko Martínka. V suterénu ekocentra připravujeme otevření Zeleného klubu, který bude celoročně sloužit místním dětem jako klubovna a veřejnosti jako ekoporadenské a relaxační centrum – v létě obcí Bělá projíždí množství cykloturistů, kteří se v ekocentru zvědavě zastavují. Tyto aktivity se mohou uskutečňovat díky sválené dotaci na projekt dostavby a výbavy ekocentra (OP Životní prostředí). V rámci projektu dochází také k významnému doplnění ekocentra a rozšíření možností výuky – výuková větrná a fotovoltaická elektrárna, tepelné čerpadlo, mongolská jurta, stáje pro zvířata, čistírna odpadních vod, atd. 

V roce 2011 a 2012 jsme předpokládali, že dostavíme ekocentrum i v zadní části (bývalá stodola) a navýšíme kapacitu na dvě třídy včetně učitelského doprovodu. Finanční zdroje však byly v OP Životní prostředí vyčerpány dříve než jsme o ně stačili požádat a tak z plánované dostavby sešlo a ekocentrum tak uvízlo někde v půli cesty – nedostavěné a nezkolaudované. Proto jsme byli nuceni poprosit sesterské občanské sdružení Déva o.s., aby alespoň dokončilo nejnutnější stavební práce – rozšíření haly, dokončení pavlače, rekonstrukci vytopeného infocentra, atd. Po dohodě s Radou genových rezerv ČR jsme obměnili naše stádo tak, abychom chovali jen česká národní plemena – koza hnědá, ovce valaška, kráva červinka, český teplokrevník, česká kropenatá slepice, atd. Připravujeme třetí naučnou stezku (Rybníčky) v okolí ekocentra, která propojí dvě stávající ekostezky. Na jaře 2012 jsme zahájili projekt Řemeslo má zlaté dno dotovaný z OP Vzdělání a konkurenceschopnost.

V roce 2013 rozvinuly v ekocentru svoji činnost základní organizace Hipocentrum, které již o rok dříve obohatilo environmentální výuku o péči o koně s projížďkou v kruhové jízdárně. V roce 2015 jsme ukončili projekt Řemeslo má zlaté dno a v dalších letech směřujeme ekocentrum k částečné kolaudaci a připravujeme programovou nabídku tak, aby naše školní ekovýchova svým zaměřením a venkovským prostředím patřila mezi nejznámější a nejlákavější v celé České republice. Zároveň připravujeme ekocentrum k tomu, abychom se od roku 2020 stali koordinátorem ekovýchovy Pardubického kraje, což zatím vykonává naše partnerské ekocentrum Paleta.

Ekocentrum bude mít kapacitu 30 osob - jedna třída  ZŠ. V rámci Společnosti Renata působí řada klubů, některé z nich zde našly své uplatnění. Jde například o klub výtvarný, hudební, keramický, hvězdářský, ekologického stavitelství, léčivých rostlin. Dále se zde můžete zúčastnit ekovýchovných a vzdělávacích kursů, kursů zdravé výživy a životního stylu. V centru je stále otevřena ekologická výstava (téma se mění – solární energie, přírodní stavební materiály, třídění odpadů, větrné elektrárny, atd.) a můžete si zde prohlédnout zařízení sloužící úspoře energie a využívající alternativní zdroje energie (zateplení stěn, silikonová těsnění, solární kolektory, dřevozplyňující kotel). Zkušenosti s těmito zařízeními jsou v centru prezentovány na seminářích a slouží jako příklad pro ostatní občany a organizace. Stručně řečeno, veškerou svojí činností přispíváme k obnově vztahu lidí k přírodě a k rozvoji smysluplného a udržitelného života. Spolupracujeme s podobně zaměřenými nestátními organizacemi – např. Paleta Pardubice a Oucmanice, Pavučina – sdružení center ekologické výchovy, ČSOP, Hnutí Brontosaurus, Zelený kruh, atd.), Prázdninová škola Lipnice i státními organizacemi – např. speciální škola v Moravská Třebové, praktická škola v Jevíčku, Centrum celoživotního vzdělávání Pardubice, Centrum sociální prevence mládeže Magistrátu města Brna, atd. Ekocentrum je přestavováno tak, aby jej mohli využívat vozíčkáři – bezbariérové podlahy, upravené sociální zázemí, atd.

.

Kontaktujte nás