Vyhledávání

Kontakt

Ekocentrum Renata z.s. MVDr. Petr Jakub Patka
.
Bělá u Jevíčka č. p. 125

.
737 550 156
464 620 223
.

eko.renata@seznam.cz

Výukové programy

Naše výukové programy:

EKOLOGIE

To je hlína
Vím, z čeho se skládá půda. Znám typy půd. Vím, co je eroze, jak vzniká, jaké jsou její důsledky. Vím, jak lze erozi zabránit.

Ve stínu stromů
Znám různé druhy lesů. Vím, co jak les vzniká. Vím, jaký je rozdíl mezi monokulturním a polykulturním lesem. Rozumím životnímu cyklu lesa a vím, co je sukcese. Mám vhled do toho, „k čemu je les dobrý“.

Žbluňk, samá voda
Vím, proč je voda důležitá pro život na Zemi a pro život člověka. Vím, jaké jsou zdroje vody, jaký podíl zabírá voda slaná a sladká. Vím, že pitná voda je globálním problémem lidstva. Znám základní způsoby určování čistoty vody, zdroje znečištění a možnosti prevence znečišťování vody. Mám vhled do problémů, jaké může znečišťování vody způsobit.

Louko, prostři se
Znám zásady sběru neznámých rostlin. Vím, které části rostlin lze sbírat. Vím, že roční doba ovlivňuje sběr rostlin. Znám některé jedlé rostliny a vím, jak je využít jako potravu.

ČLOVĚK A PŘÍRODA

Bio znamená život
Vím, co je bio výrobek a jak se pozná. Rozumím tomu, proč existují bio výrobky. Zamyslím se nad rozdílem bio a „nebio“ potravin a nad tím, jak které ovlivňují životní děje na Zemi.

Vypadni odpade! Já bych rád, ale kam?
Vím, odkud se berou odpady a kam mizí. Zamyslím se nad tím, proč se odpady třídí a poznám, které a jak lze třídit. Zamyslím se nad důsledky velkého množství odpadu a nad tím, jak můžeme produkci odpadů snížit.

Kudy kam?
Znám různé typy map. Umím přepočítávat měřítko. Umím se orientovat v turistické mapě. Znám základní využití buzoly a umím ji použít. Umím nakreslit mapu, podle které se může někdo zorientovat. Vím, jak lze odhadovat vzdálenosti.

Kronika příroda
Uvědomuji si, že krajina je knihou, ve které lze číst. Poznám některé znaky lidských stop v krajině, jejich původ a smysl.

Jak se hraje fér trejd?
Vím, co znamená „fair trade“. Získám vhled do globální ekonomiky z pohledu řetězce výrobků od výrobce až ke spotřebiteli. Zamyslím se nad tím, jak se mě dané téma týká.

ČLOVĚK A ZVÍŘATA

Mami, já bych chtěl koně
Uvědomím si a vlastnoručně vyzkouším, co je potřeba k chovu hospodářských zvířat. Poznám, jaké potřeby tato zvířata mají, a zkusím si jejich naplňování. Zamyslím se nad tím, jestli bych nějaké zvíře chtěl/a chovat, proč ano a proč ne, a jestli bych mu uměl/a zajistit dobré životní podmínky. Zakusím na vlastní kůži, jak se tyto životní podmínky zajišťují v praxi.

Táto, ta zvířata bydlí ve srubu
Vím, co je welfare hospodářských zvířat. Zjistím, co je pastevní chov. Chápu rozdíly mezi konvenčním a ekologickým chovem. Uvědomím si, že nejen pes je přítel člověka. Ukážeme si, že zvířata mají oproti nám vrozené výhody a chápeme, jak je využívají. Uvědomím si, jaké výhody má člověk a jak je může využívat k vzájemné spokojenosti ve vztahu se zvířaty a přírodou.

ČLOVĚK A SPOLEČNOST

Říkali to v televizi
Uvědomuji si, že žijeme v době, kde média významně ovlivňují náš život. Získám vhled do toho, jak média fungují, jaké informace poskytují a jak se v nich orientovat. Získám vhled do toho, jak se tvoří reklama a jak se bránit negativním účinkům reklamy.

Za jeden provaz
Vím, jaký je rozdíl mezi týmem a skupinou. Zamyslím se nad tím, do jaké míry jsem týmový člověk. Vím, že při práci v týmu zastávají lidé určité role. Mám představu o tom, co týmové spolupráci pomáhá a co ji naopak brzdí.

Nevíš, kde bych našel…
Získám představu o tom, kde hledat informace. Získám představu o tom, jak z různých zdrojů informace dostávat a jak je zpracovávat.

Na návštěvě v oppidu
Uvědomím si rozdíly společenského uspořádání a životního stylu mezi dnešní společností a společnosti našich předků. Získám vhled do rozdílu vnímání přírody a vztahu k ní.

EKOLOGIE ČLOVĚKA

Myslím, že jsem tady, tedy jsem
Mám představu o tom, jak funguje lidské myšlení. Mám představu o tom, jak nakládat se svými myšlenkami a jak je zpracovávat. Získám nástroje k tvořivému a kritickému myšlení.

Emoce není nemoc aneb člověk je emoční bytost, která občas myslí
Uvědomuji si, že emoce jsou součástí života. Uvědomuji si jejich vliv na lidské chování. Vím, jaká jsou rizika neadekvátních projevů emocí a znám způsoby, jak emoce zvládat. Vyzkouším si popis a vyjadřování různých emocí.

Ve světě změn
Uvědomuji si, že žiji ve světě plném změn. Vím, že existují různé způsoby, jak lidé na změny reagují. Udělám si představu o tom, jak na změny reaguji a zjistím, které z mých reakcí jsou funkční a které nikoli. Zamyslím se nad tím, co na světě a v životě lze měnit. Objevím souvislost mezi schopností adaptovat se na změny a osobní spokojeností.

Já se z toho zvencnu!
Uvědomím si význam stresu pro život. Znám pozitivní a negativní důsledky stresu. Znám příčiny stresu. Znám rizika dlouhodobého stresu. Mám vhled do způsobů, jak se stresem zacházet.

Přítel, druh ohrožený
Zamyslím se nad tím, co pro mě znamenají lidé a vztahy s nimi. Zamyslím se a porovnám s druhými, co pro mě znamená přítel/přítelkyně a jakou hodnotu pro mě má přátelství.

Školní ekologické projekty, dlouhodobé programy:

Naučná stezka Bělásek mezi ZŠ Jevíčko a ekocentrem Renata
Naučná stezka Hanýsek kolem ZŠ Velké Opatovice
Ekovýchovné prvky ve školních zahradách, spolupráce se školními koordinátory EVVO, atd.