Vyhledávání

Kontakt

Ekocentrum Renata z.s. MVDr. Petr Jakub Patka
.
Bělá u Jevíčka č. p. 125

.
737 550 156
464 620 223
.

eko.renata@seznam.cz

Sponzoři:

Sponzoři

Jihomoravský a Pardubický kraj
město Brno a Jevíčko, obec Bělá
Nadace rozvoje občanské společnosti
Ministerstvo obrany ČR a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Ministerstvo životního prostředí ČR a Státní fond životního prostředí ČR
NOVASERVIS a.s.
GARANTEA s.r.o.
BACHL, spol. s r.o.
ROSOMAC s.r.o.
Martin Černý
Lenka Horňáková
Kateřina Veselá
Petr Jakub Patka
Dan Urbánek
Radim Kolář

a další .........

následují loga sponzorů, darovací smlouva a smlouva o reklamě
a odkaz na zákon, kterým se uplatňuje dar – bude doplněno

Darovací smlouva

Smluvní strany:

Dárce: xyz
a
Obdarovaný: Společnost Renata o.s., Herčíkova 4, 612 00 Brno, IČO: 67028471,
zastoupená ředitelem Dr. Petrem Patkou
se ve smyslu §628 a násl. Občanského zákoníku dohodli na uzavření této smlouvy:

I.
Předmětem této smlouvy je poskytnutí finančního nebo hmotného daru ve výši: ............. slovy: ……………………………………… za účelem použití daru na činnost Společnosti Renata. Dar předá dárce zástupci obdarovaného při podpisu této smlouvy, která je zároveň dokladem o předání a převzetí uvedeného daru. Obdarovaný výše uvedený dar přijímá. Dárce i obdarovaný souhlasí s použitím daru za účelem, na který byl dar poskytnut a v souladu se stanovami obdarovaného.

II.
Dárce se může domáhat vrácení daru, pokud obdarovaný použije dar na jiný účel než je uveden v bodě I. této smlouvy a může též požádat náhradu výdajů, které vzniknou při použití daru na jiný účel.

III.
Tato smlouva nabývá platnost a účinnost dnem podpisu oběma smluvními stranami. Všechny změny a doplňky této smlouvy jsou platné jen v písemné formě s podpisy obou smluvních stran. Smluvní strany si smlouvu přečetly a s jejím obsahem bezvýhradně souhlasí, což potvrzují svými podpisy.

V ............. dne ............

podpisy: dárce a obdarovaný